އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

1.03 މާލީ ރިކޯޑުތަކުގައި ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖެހުމާއި، ބޭނުންކުރުން
  • ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ފޮތްތަކާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ރަސީދުތަކާއި ހުރިހާ ފޯމުތަކެއްގައި ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނަ ފޯމުތަކާއި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގުން ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ފޯމުތައް މީގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.