ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އާންމު ބައިތައް

12.09 ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތަކުގައި ކުރާ ސޮއި އެނގުން

ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ސޮއިގެ ތިރީގައި ނުވަތަ ކައިރީގައި ސޮއިކުރި މީހާގެ ނަމާއި ސޮއިކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.