ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި އަދި ބެލެހެއްޓުން

5.30 ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބެންވާ ފައިސާ

ދައުލަތަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ ފައިސާއެއްވާނަމަ ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކުން ފެށިގެން އެ ފައިސާއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާއަކާ ބެހޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ 5.28 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.