ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި އަދި ބެލެހެއްޓުން

5.11 ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ތަންތާނގައި އާންމު އެންގުން ބެހެއްޓުން
  • އެކިއެކި ކަންކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނެ ވަގުތާއި، މި ގަވާއިދުގެ 5.05 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސީދު ދޫކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެ އާންމުކޮށް ފެންނާނެގޮތަށް އެތަނެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.