މުވައްޒަފުންގެ މާލީޒިންމާ، ބާރު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު

2.06 މާލީ ކަންކަމާބެހޭ މަޤާމު
  • މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި، އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުގައި ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރު، އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރު، އޮތޮރައިޒިންގ އޮފިސަރު، އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.