ދައުލަތަށް ލިބޭ އެހީން ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

9.01 ދައުލަތަށް ލިބޭ އެހީ

ދައުލަތަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ތަކެއްޗާއި، ލޯނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި، ސީދާ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޚަރަދާއި، އެކި ފަރާތްތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްވެސް ހިމެނޭނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެހީގެ ގޮތުގައެވެ.