ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އާންމު ބައިތައް

12.05 މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކާ، ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން
  • ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް، އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަށް އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ، ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން މަސައްކަތެއް ކުރުވައި ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ، އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ.

  • މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ 1.02ގެ (ހ) ގައި، "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ތަނަކަށެވެ.