ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު - ޕްރޮކިއުމަންޓުން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އުސޫލުތައް

10.72 އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދިނުން
  • ބީލަމުގެ މަސައްކަތަށް އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދެވޭނީ، ބީލަން ހުޅުވިއިރު އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދެވޭގޮތަށް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.

  • މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދީގެން މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ، މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް އަގުދޭނީ، އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ދެވުނު ތަކެތީގެ އަގު ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.