ދައުލަތުގެ މުދާ

11.11 ވަކި މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މުދާ
  • އޮފީހުގެ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވަކި މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކު އެ އެއްޗެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ޒިންމާވާނެކަމަށް ސޮއިކުރުވާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ.