އަހަރީ މާލީހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް

15.06 ދައުލަތުގެ މާލީހިސާބުތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން

ދައުލަތުގެ މާލީހިސާބުތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.