ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

6.08 ޚަރަދުކުރުމަށް އިންކާރުކުރެވޭ ހާލަތްތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/3 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި، މި ގަވާއިދާއި، އަދި މިނޫންވެސް ޤާނޫނަކާއި ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ޚަރަދުކުރުމަށް ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާނަމަ، އެ ޚަރަދެއް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

**އެކި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުން**