ދައުލަތުގެ މުދާ

11.28 ދައުލަތުގެ ތަންތާނގައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުން
  • ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރާނަމަ، ބޭނުންކުރަންވާނީ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް ދަތިނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދައާއެކު އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެ އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކުން ދޭގޮތަށެވެ.

  • މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަގު ނަގާ އުސޫލު އެ އޮފީހެއްގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

  • ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.