ދައުލަތުގެ މުދާ

11.09 ދައުލަތުގެ މުދާ ލާޖެއްސުން

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދާ އެހެން ފަރާތެއްގެ މުދަލަކާ ލާޖެއްސޭނީ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭނީ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހަޅައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ.