އެހެނިހެން މާލީކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

13.10 ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން
 • ތތިރީގައިވާ ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގެ ހިސާބުތައް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

  1. ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
  2. ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑް
  3. އެޑްވާންސް ފަންޑް
  4. ޓްރަސްޓް ފަންޑް
 • ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމުލަ، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއާއި މި ގަވާއިދުގެ 13.02 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދާ އެއްވަރުވާންވާނެއެވެ.

 • ދައުލަތުން އިންވެސްޓްކުރާ ފައިސާގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު ފިޔަވައި، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ހިސާބުކޮށް، ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގެ ހިސާބުތަކުގައި އޭގެ ތަފުސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.