ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު - ޕްރޮކިއުމަންޓުން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އުސޫލުތައް

10.65 ކޮންމެ 3 މަހަކަށް މުދާ ހޯދުން

މި ގަވާއިދުގެ 10.59 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަކެތި ހޯދާއިރު، އެއްފަހަރާ ތަކެތި ހޯދަންވާނީ އަހަރުދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ގިނަވެގެން އެ ތަކެތި އެތަނަކަށް 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 10.26 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރަކަށެވެ.