ދަތުރު ޚަރަދާއި، ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

8.10 ދަތުރުތަކުގައި ގެނެސް ގެންދާ މީހުންނަށް ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ނޫން ގޮތުގައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެނެސް ގެންދާ މީހުންނަށް ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ 8.16 އަދި 8.17 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.