ދަތުރު ޚަރަދާއި، ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

8.18 އިއްޒަތްތެރިންނަށް ރިސެޕްޝަން ދިނުން

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް، އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން ރިސެޕްޝަނެއް ދިނުންފަދަ ކަމެއް ކުރަންވާނީ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހުރެގެންނެވެ. އަދި އެކަން ކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.