އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

1.06 އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ހުއްދަދިނުން
  • ލިޔުމަކުން ސޮއިކޮށްގެން ހުއްދަދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ހުއްދަކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޗެކުން ނުވަތަ އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ހެދިދާނެއެވެ.