ދަތުރު ޚަރަދާއި، ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

8.03 ދަތުރު ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ބޭރުފައިސާ ގަތުން

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ބޭރުފައިސާ ގަންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.