ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު - ޕްރޮކިއުމަންޓުން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އުސޫލުތައް

10.74 މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އަޅަންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު ޖާމިނުވުން
  • މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރު ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޚަރަދުގައި ބަދަލުދޭންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު މިގޮތުން ހަމަނުޖެހި ކަމެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ރިޓެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާނީއެވެ.