ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި އަދި ބެލެހެއްޓުން

5.23 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކޯޑުތައް

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ހިސާބުތައް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމުގައި އާމްދަނީ ފައިސާގެ ކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.