މުސާރައާއި އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

7.18 ވަގުތީގޮތުން ވީއްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސްތައް ދިނުން

ދައުލަތުގެ އެއް އޮފިހުން އަނެއް އޮފިހަށް ވަގުތީގޮތުން ވީއްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކޮއްތާއި އެލަވަންސާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި މިބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ލިބޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުންނެވެ.