ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އާންމު ބައިތައް

12.21 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި، މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެކަމެއްގެ ތަފުސީލާއި އެކަމެއް ހައްލުކުރަން ފެންނަ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރު ހުއްދަދޭ ގޮތަކަށް އެކަމެއް ކުރާނީއެވެ.