ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

6.27 ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ޗެކުކުރުމާއި، ޕެޓީކޭޝް އަނބުރާ ނެގުން
  • ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ޚަރަދުކުރާގޮތް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބަލައި ޗެކުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި ގަވާއިދުގެ 26.6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ މިންވަރު މަތިކޮށް އަދި ތިރިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  • ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ މުޅި އަދަދު އެކުގައި އަނބުރާ ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  • ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ އެ ތަނަކަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުމަށް ނެގި ޖުމުލަ އަދަދު ހަމަކޮށް، އެ އަދަދު ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.