ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

6.13 އޮންލައިން ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން
  • ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް، އޮންލައިން ބޭންކިންގ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް ހިންގެން ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިން އެ އޮފީހަކުން އެކަމަށް އެދި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

  • މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮންލައިން ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.