ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު - ޕްރޮކިއުމަންޓުން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އުސޫލުތައް

10.09 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ މިންގަނޑުތައް

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހުއްދަދެވޭނެ މިންގަނޑު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

  • ޒިންމާދާރު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ހުއްދަދެވިފައިވާ އޭނާގެ ދަށުގައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި އެ އޮފިސަރަކަށް ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  • މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނަ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  • އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބިޑްކޮމިޓީއަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއްގައި ހުއްދަދެވޭނީ މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ބިޑްކޮމިޓީން ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  • ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ، މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި އެ ބޯޑުން ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  • މި ގަވާއިދުގެ 10.27 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

  • މި ގަވާއިދުގެ 10.25 ގެ (ރ) ގެ (6) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި "ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ" މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.