ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި އަދި ބެލެހެއްޓުން

5.13 ފައިސާއާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންތައްތައް
  • ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެ ފައިސާއެއް ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެހެން ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

  • އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޗެކެއް (އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ޗެކެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް) އެ ތަނެއްގައި ހުންނަ ނަގުދުފައިސާއާ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.