އަހަރީ މާލީހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް

15.03 ދައުލަތުގެ މާލީހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނެ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް

ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ "އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް" އިން ނެރެ ޝާއިއުކުރާ "އިންޓަނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާ އެއްގޮތަށެވެ.