ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

6.25 އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން

އަތޮޅުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 20 (ވިހި) ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފެކްސް ނުވަތަ އީ-މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވުމަށްފަހު، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު، އެ މަހެއްގެ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން އެންމެފަހު ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

  • ކުރިޔަށް އޮތް މަހަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު (MG/BC04 )
  • ކުރިޔަށް އޮތް މަހުގެ ޚަރަދަށް އެޑްވާންސަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާ (MG/RV08)
  • ވޭތުވެދިޔަ މަހު އެޑްވާންސް ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ބާކީގެ ހިސާބު MG/RV09
  • ޗެކު ރަޖިސްޓަރީ MG/BC08
  • ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް MG/RV10
  • ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ކޮޕީ