ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި އަދި ބެލެހެއްޓުން

5.14 ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާ ނުބެހެއްޓުން
  • ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ ސްޓްރޯންގ ރޫމެއްގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ފައިސާ ރައްކާކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޗެކެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

  • މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާ ވާނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމުގައެވެ.