ދައުލަތުގެ މުދާ

11.20 ސްޓޮކް ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން

ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރިކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރިކޯޑު ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. (MG/PC04)