ބަޖެޓް ދޫކުރުމާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން

4.05 ވަގުތީގޮތުން ބަޖެޓް ބަންދުކުރުން
  • ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް ބަންދުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.