ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އާންމު ބައިތައް

12.17 މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވާ މަސައްކަތަށް އަގުދޭން ނުޖެހުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާބަޔާނުގައި އެ މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އޮފީހުގެ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުވިކަމުގައިވިޔަސް، އެ މަސައްކަތަކީ ބޭރުމީހަކު ލައްވައި އަގުދޭގޮތަށް ކުރުވި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.