ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން

3.08 އަހަރީ ބަޖެޓް ފާސްވުމުން، ބަޖެޓް ޝާއިޢުކުރުން
  • ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވުމުން، އެ ބަޖެޓުގެ ތަފުސީލާއެކު ޝާއިޢުކޮށް، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓަރު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.