ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު - ޕްރޮކިއުމަންޓުން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އުސޫލުތައް

10.12 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ޓެންޑަރުތައް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، އެ ޓެންޑަރުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.