ދަތުރު ޚަރަދާއި، ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

8.11 އެހެން އޮފީހަކުން ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރު ޚަރަދު

އެ އޮފީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރާ ދަތުރެއްގައި އެހެން އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރަން ޖެހިގެން ބައިވެރިކުރި ކަމުގައިވިޔަސް، އެ މުވައްޒަފަކަށް އެ ދަތުރަކަށް ދޭންޖެހޭ ކޮއްތާއި އެލަވަންސް އަދި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ފަދަ، ސީދާ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ދޭންވާނީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ލިބޭ އޮފީހުންނެވެ.