ދައުލަތުގެ މުދާ

11.21 ސްޓޮކުގައި ހުންނަ ތަކެތި ބެހެއްޓުން

ސްޓޮކުގައި ހުންނަ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 11.14 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެ.